Drs. Hans Bekkers | Overheid

Zakelijke mediation en overheidsmediation

Hans Bekkers treedt sinds 2011 op als MfN-registermediator, gespecialiseerd in zakelijke mediation, overheidsmediation en beleidsbemiddeling. Hans begeleidt voornamelijk mediations waar samenwerkingsvraagstukken tussen bedrijven en/of de overheid centraal staan, en hij is vaak betrokken als mediator bij strafrechtzaken. Hans werkt daarnaast al 15 jaar als moderator en onafhankelijke procesbegeleider, en helpt teams om effectiever te werken. Hij heeft zich daarbij gespecialiseerd in samenwerking bij bedrijven en (semi)overheden.

Als mediator zoekt Hans naar de onderliggende belangen, stimuleert het vertrouwen tussen partijen en zorgt dat een goede energie ontstaat tussen alle partijen, hiermee leidt hij de gesprekken doelgericht naar een houdbare afspraak. Hij is erg resultaatgericht en zal de betrokken partijen altijd aanspreken op hun eigen rol bij het oplossen van een geschil. Een gedeputeerde bij een door Hans begeleide mediation schreef:

“Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.”

 

Visie op de mediationaanpak

Ondanks dat zakelijke mediation, overheidsmediation en beleidsbemiddeling ‘zakelijke’ geschillen zijn, zoekt Hans in zijn aanpak steevast naar de werkelijke belangen van de betrokken personen. De meest duurzame oplossing moet immers door alle partijen volledig worden onderschreven. Eén-op-één-gesprekken en caucusgesprekken zijn voor Hans een belangrijk onderdeel van zijn werkwijze. Hij geeft hiermee de betrokkenen van de verschillende partijen de ruimte om een constructieve houding aan te nemen en daarmee samen te werken aan een oplossing. Tegelijkertijd is zijn werkwijze erg doelgericht. Hans houdt de progressie van de mediation scherp in de gaten, en werkt hiermee pragmatisch toe naar het, door de partijen gestelde, einddoel. Zijn houding past hij daarvoor per mediation aan: soms neemt hij een sterk sturende functie in en soms geeft hij juist de ruimte.

 

Opleidingen

Verschillen van inzichten zijn de basis voor een krachtige oplossing. Hans Bekkers heeft de kracht van verschillende invalshoeken in zijn leven lang aan den lijve gevoeld. Geboren in Nieuw Guinea, met familiewortels in zowel de Rotterdamse haven als het Korps Mariniers. Gewoond en gewerkt in Nederland, VS, Aruba, Curaçao en België. Naast deze basis zijn verdere opleidingen:

 •          Doctoraal Economische geografie: Univ. Utrecht / Ruimtelijke innovatie: University of Florida
 •          Facilitator MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) (Certificering OPP)
 •          Executive coaching (Hoogendijk)
 •          MfN-registermediator (M10899) 
 •          Karakter practitioner
 •          Korps Mariniers: pelotonscommandant.

Mediation specialisaties:

 •          Business mediation 
 •          Overheidsmediation 
 •          Mediation in strafzaken

 

Ervaring als mediator

Voorbeelden van mediations die Hans begeleid heeft

 •          Zakenpartners in een joint-venture over samenwerking, rolinvulling en aansturing
  • Zakelijke partners / aandeelhouders zijn in conflict gekomen over de onderlinge samenwerking, de aansturing van de organisatie, en onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 •          Gemeente en projectontwikkelaars bij een geschil over gebiedsontwikkeling
  • Conflict tussen gemeente en projectontwikkelaars over de toerekening van kosten en opbrengsten, over de risicoverdeling, en over de rolverdeling tussen de overheid en ondernemingen bij de ontwikkeling van een stadswijk.
 •          Windmolenparken, scheepvaart en andere belangen op de Noordzee
  • Vlottrekken van een impasse en langdurige juridische strijd tussen overheid en bedrijfsleven; oplossingen creëren voor een complex ruimtelijk vraagstuk. Een mix van inhoud, besluitvorming (bestuurlijk, directies, RvB), overeengekomen oplossingen, en uitvoering van de gemaakte afspraken. Bij de verkenning van oplossingen zijn ook de belangen van andere stakeholders met hen in kaart gebracht, van visserij en reders tot aan de olie- en gaswinning.
 •          Hotel in Amsterdam in conflict met de buurt en de politiek (omgevingsvergunning)
  • In opdracht van het hotel in een drukke stadswijk: mediërende procesbegeleiding tussen bewoners, belangengroepen, bedrijven en politiek, waarin de omslag is gemaakt van openlijke weerstand (o.a. krant, tv) naar actieve betrokkenheid van de buurt bij de ontwikkeling van het hotel en afgifte door de gemeente van de omgevingsvergunning. 
 •          Scholengemeenschap in conflict met omwonenden
  • Conflict tussen buurtbewoners en scholen over geluidsoverlast, inrichting van schoolterreinen en de omgeving. Betrekken van de gemeente en andere stakeholders leidde tot oplossingen, en structurele communicatie tussen scholen en omgeving.   

 

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid van de Stichting mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO)
 • Bestuurslid van de Vereniging Mediators voor de Overheid (VMO).
;