Forensische mediation

Forensische mediation

Forensische mediation is eigenlijk deskundigenonderzoek met toepassing van mediation. Het wordt ingezet tijdens gezag- en omgangszaken voor de rechtbank of het hof. Ook in complexe financiële zaken die voortkomen uit (echt)scheiding kan forensische mediation een goede methode zijn. De definitie van forensische mediation is:

'De procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.'

Wanneer is forensische mediation toepasbaar?

Als er hardnekkige problemen zijn tussen partijen, met als gevolg daarvan langdurige procedures, stelt de rechter soms vast dat een oplossing niet zonder onderzoek en/of interventies kan worden bereikt. Op dat moment komt de forensisch mediator in beeld die een deskundigenbericht opstelt met toepassing van mediation. Bij deze onderzoeksmethode krijgen partijen ruimte om hun geschillen op eigen kracht op te lossen.

Het kan gaan om geschillen over het ouderschap en de omgang met kinderen bij of na scheiding. Maar ook om lastige financiële geschillen zoals waardering van ondernemingsvermogen en het vaststellen van de uitkeerbare winst. Omdat in relationele geschillen het werkelijke conflict vaak onder de oppervlakte ligt, is deze onderzoeksmethode - die deskundigenonderzoek en mediation combineert - aan te bevelen. Traditioneel onderzoek richt zich alleen op het verschijnsel, bijvoorbeeld ruzie over de omgang, en gaat voorbij aan het conflict dat daaronder suddert.

Forensische mediation levert vaak niet alleen de bouwstenen voor de rechterlijke beslissing, maar draagt ook bij aan het bereiken van een duurzame oplossing tussen partijen waarbij rancune geen rol meer speelt.

Hoe werkt het?

De rechter stelt in het proces een onafhankelijke deskundige aan, de forensisch mediator. De deskundige doet zelfstandig of onder leiding van de rechter zijn onderzoek. De rechter mag regels stellen voor het onderzoek. Die regels hanteert de deskundige bij zijn onderzoek. Ook bepalen de regels wat er van partijen in het onderzoek verlangd wordt.

Zo moet de deskundige de partijen steeds schriftelijk uitnodigen voor bijeenkomsten, bij voorkeur onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Partijen moeten persoonlijk verschijnen op deze bijeenkomsten en de deskundige op zijn verzoek van informatie voorzien. Ook zijn zij verplicht die informatie met elkaar te delen. De deskundige maakt een verslag van de bijeenkomsten

De deskundige mag met andere belanghebbenden praten voor zijn onderzoek, en ook met de eventuele kinderen van partijen. Als de deskundige geen heil meer ziet in de mediation, kan de rechter zijn opdracht intrekken.

Als alles goed gaat, stelt de deskundige een eindrapportage vast voor de rechter. Daarin staan de gemaakte afspraken. De rechter legt deze afspraken vast in een vonnis, als hij zich daarin kan vinden.

Meer weten?

Meer weten over de procedure rondom forensische mediation en de regels die daarbij gelden? Kijk op www.forensischemediation.nl onder 'beschikkingen'.