Mediation, bemiddeling en arbitrage

Wat is mediation?

  • Mediation is een gestructureerde manier van conflictbemiddeling. Het proces verloopt in verschillende fasen: een relationele fase, een zakelijke fase en een jurdische fase. 
  • De mediator is een neutrale en onafhankelijke derde die de partijen ondersteunt met de conflictdiagnose en ook de onderhandelingen tussen hen begeleidt. De belangen van de betrokkenen (subjectieve criteria) staan centraal en vormen de basis voor een oplossing waar alle betrokkenen achter staan. Mediation vindt in beslotenheid plaats en is vertrouwelijk

Lees hier wat het verschil is tussen een standpunt en een belang.

 

 

 

Mediation, bindend advies en arbitrage

Bemiddeling, arbitrage en mediation worden soms als synoniemen van elkaar gebruikt, maar zijn verschillende processen om een geschil buiten de overheidsrechter om op te lossen.

Bij mediation leidt de mediator het onderhandelingsproces, analyseert en bespreekt de conflictpunten samen met de achterliggende belangen, en onderzoekt in samenwerking met betrokken partijen de oplossingsrichtingen.

  • Het proces wordt samen met partijen vormgegeven en de mediator legt geen beslissing op. De partijen beslissen zelf en zoeken een eigen oplossing.
  • Het resultaat wordt vastgelegd in een vastelllingsovereenkomst. De naleving van mediationafspraken is zeer hoog (> 90%), omdat de partijen de overeenkomst alleen ondertekenen als zij het met alle afspraken eens zijn. De afspraken kunnen via de overheidsrechter afgedwongen worden, maar dit blijkt in de praktijk zelden nodig te zijn.

Bij bindend advies en arbitrage hakt een derde de knoop door.

  • Een bindend advies leidt tot een vaststellingsovereenkomst. Partijen worden geacht hetgeen de bindend adviseur beslist vooraf te zijn overeengekomen. De gewone rechter kan een bindend advies marginaal toetsen. Dat wil zeggen dat bezien wordt of de ene partij in redelijkheid naleving van de overeenkomst van de andere partij kan verlangen. Wanneer het advies niet op de juiste wijze tot stand is gekomen - bijvoorbeeld doordat geen hoor en wederhoor is toegepast - of wanneer de beslissing niet deugdelijk is gemotiveerd, kan een bindend advies vernietigd worden. In de praktijk komt dat vrijwel niet voor. Hoger beroep is niet mogelijk.  
  • De bindend adviseur stelt zelf de regels vast waaraan de procedure en de uitspraak moeten voldoen.
  • Arbitrage eindigt in een arbitraal vonnis. Voor naleving daarvan is geen aparte gang naar de overheidsrechter nodig.
  • Arbitrage heeft een via de wet geregelde procedure, waardoor er meer voorschriften zijn dan bij bindend advies.