Legal Mediation

360˚ Legal Mediation in de praktijkgebieden business & family

Bij een conflict ondersteunt de legal mediator als onpartijdige derde u om tot een eigen oplossing te komen. Als mediators zoeken wij actief mee naar een relationele oplossing en zakelijke deal. Wij toetsen met u of uw (juridisch) adviseur of de regeling juridisch en zakelijk haalbaar is, tegemoetkomt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen, en bij uw bedrijfscultuur of situatie past.

U krijgt bij ons 360˚ Legal Mediation, een aanpak die naadloos op uw individuele situatie aansluit. Het resultaat is een oplossing op zowel relationeel, zakelijk als juridisch niveau. Daarnaast zijn wij de organisatorische spil in het web. Kortom, u kunt bij ons een totaaloplossing verwachten. Hierbij staat u als cliënt centraal en houdt u de zaak in eigen hand.

Zie tevens: wat is het verschil tussen mediation, arbitrage en bindend advies?

Hoe verloopt een mediation bij ons kantoor? De gefaseerde aanpak.

 

 

I. Initiëren:

U heeft een conflict en wilt dit via mediation oplossen.

1. U neemt contact op met ons:

  • 010 - 760 71 10
  • info@schonewille-schonewille.com. Of
  • benadert direct de mediator van uw keuze.

2. De mediator geeft informatie over het proces en stuurt een offerte | opdrachtbevestiging. 
Nadat er contact met alle betrokkenen is geweest nodigt hij zowel u en uw (juridische) adviseur als de wederpartij uit voor een individueel intakegesprek.

Wat nu als u graag mediation wilt en de andere partij reageert afhoudend? U kunt een van onze mediators verzoeken contact op te nemen met alle betrokkenen om te verkennen of en onder welke condities mediation toch mogelijk is.

 Bekijk of download onze Legal Mediation brochure

             

II. Pre-Mediation fase

De mediator bekijkt samen met u en waar van toepassing uw advocaat wie er bij de mediation betrokken moeten worden en onderzoekt of mediation geschikt is voor uw zaak.

3. Individueel intakegesprek met elk van de partijen. 
Dit kan per telefoon of in persoon.

Vervolgens wordt de datum voor de eerste bijeenkomst vastgelegd.

4. De mediator stelt een mediationovereenkomst 
op en stuurt deze aan alle partijen.

                                                                                                            

 

III. Mediation fase

In zowel gezamenlijke als individuele sessies bespreekt u onder leiding van de mediator(s):

  • de relationele aspecten (de relatie, communicatie en wat daarbij voor u belangrijk is),
  • de zakelijke aspecten (waarbij de belangen van alle betrokkenen in kaart worden gebracht en u over mogelijke oplossingen onderhandelt en besluiten neemt) en tenslotte
  • de praktische aspecten (is een oplossing haalbaar en duurzaam, hoe verloopt de afstemming met eventuele overige betrokkenen, etc.

 

5. De mediation start met de ondertekening van de mediationovereenkomst, waarin onder andere de vertrouwelijkheid geregeld wordt. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst legt de mediator het proces en de spelregels uit. Aansluitend wordt u in de gelegenheid gesteld uw kant van de zaak nader toe te lichten. 
6. Daarna volgen gezamenlijke en/of individuele gesprekken onder leiding van de mediator. 

 

 

IV. Afsluiting en Post-Mediation fase

De juridische aspecten: 

de bereikte resultaten en afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een afsprakenlijst.

7. U bereikt overeenstemming over een oplossing. De mediator of de betrokken advocaten leggen deze afspraken helder vast in een juridisch afdwingbare vaststellingsovereenkomst of een lijstje met afspraken.
8. De mediator bevestigt schriftelijk dat de mediation formeel beëindigd is.
9. Tenslotte ontvangt u een verzoek om kort feedback te geven.
10. De mediator is altijd beschikbaar om u en de wederpartij te ondersteunen bij de implementatie van de gemaakte afspraken.