Bindend advies

Bindend advies als een derde de knoop moet doorhakken

Bindend advies is een methode waarmee snel een beslissing door een derde genomen wordt, indien betrokkenen niet zelf tot een gezamenlijk besluit kunnen of willen komen. Bindend advies kan als onderdeel van een mediationtraject worden geïnitieerd of als zelfstandige procedure.

Een bindend adviseur is, net als een mediator, neutraal en objectief en het bindend advies wordt vertrouwelijk en in beslotenheid uitgebracht.

U kunt de legal mediators van Schonewille & Schonewille ook als bindend adviseur inschakelen.  Een eerste gesprek is kostenloos en verplicht u tot niets.

Nakoming en marginale toestsing

Wanneer één van de partijen het bindend advies niet nakomt kan de andere partij - net als bij mediation - nakoming bij de rechter eisen. Een bindend advies is geen arbitraal vonnis maar een soort vaststellingsovereenkomst tussen partijen.

Evenals als bij arbitrage kent een bindend advies geen mogelijkheid tot hoger beroep. Anders dan bij arbitrage kan het bindend advies wel achteraf marginaal worden getoetst door de rechtbank. Het bindend advies kan alleen worden vernietigd als aan de beslissing van de deskundige(n) een zo ernstig gebrek kleeft dat het, in de zin van art. 6:248 lid 2 en art. 7:904 lid 1, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn een partij daaraan gebonden te achten. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing ernstig gebrekkig is gemotiveerd of omdat er bij de totstandkoming fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht zijn geschonden zoals het niet horen van alle partijen. In de praktijk komt het zelden voor dat een bindend advies wordt vernietigd.