Mediationclausules

Een mediationclausule is een bijzondere geschillenclausule in een overeenkomst. De gevolgen van een mediationclausule zijn thans dat deze in beginsel bindend is voor partijen. Echter ingeval van een querulante partij is het afhankelijk van de redactie en van de opvatting van de rechter. De in omloop zijnde beknopte versies van mediationclausules worden door de Nederlandse rechter niet altijd gehonoreerd. Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht 21 maart 2012, Hof Amsterdam 17 april 2012. 

Onderstaande uitgebreide clausule is zo geredigeerd dat deze in principe bindend en zonodig afdwingbaar zou moeten zijn. Onderaan deze pagina vindt u tevens een beknopte versie. Indien u vragen heeft over het opnemen van deze mediationclausule in uw overeenkomst of een bijzondere clausule voor een speciaal contract nodig heeft kunt u contact met ons opnemen: info@schonewille-schonewille.com.

 

Een zorgvuldig geredigeerde mediationclausule

 

1 Partijen zullen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn op te lossen middels mediation.

2 Indien een partij zich beroept op de toepassing van deze clausule, doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de andere partij.

3 De mediation vindt plaats onder leiding van een aan Schonewille & Schonewille Legal Mediation (S&S) te Rotterdam verbonden Legal Mediator.

4 S&S benoemt één mediator, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van partijen. Partijen kunnen S&S verzoeken een bepaalde persoon als mediator te benoemen of een team van co-mediators. S&S houdt bij de benoeming van de mediator(s) rekening met het desbetreffende verzoek van partijen.

5 De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden.

6 De mediation zal niet later aanvangen dan 30 (dertig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in lid 2 is verstuurd. De mediation vangt aan door ondertekening van de mediationovereenkomst door de partijen en de door S&S benoemde mediator.

7 De aan de mediation verbonden kosten komen voor een gelijk gedeelte ten laste van beide partijen, tenzij anders is vastgelegd in de mediationovereenkomst.

8 Partijen zijn er toe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.

9 De mediation eindigt:

9.1. door ondertekening door partijen van een vastelllingsovereenkomst;
9.2. door een schriftelijke verklaring van de mediator dat hij zijn opdracht neerlegt of anderszins de mediation beëindigt en de mediation niet onder leiding van een andere mediator wordt voortgezet;
9.3 door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de mediator dat zij de mediation beëindigt;
9.4 Op een andere in de mediationovereenkomst vastgelegde wijze.

10 Behoudens de in lid 9 beschreven gevallen schort de rechter of arbiter bij wie een geschil, waarop deze mediationclausule van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt op verzoek van een partij de behandeling van de desbetreffende zaak op. De behandeling van de zaak door de bedoelde rechter of arbiter wordt voortgezet indien een partij bij aangetekend schrijven aan de bedoelde rechter of arbiter, alsmede aan de mediator en de andere partij meedeelt dat de mediation is beëindigd.

11 Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in lid 2 is verstuurd, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd de bevoegde rechter te verzoeken dit geschil te beslechten.

Of [maak keuze]

Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in lid 2 is verstuurd, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd dit geschil in een versnelde arbitrage procedure (‘expedited arbitration’) onder toepassing van de World Intellectual Property (WIPO)’s Rules for mediation and expedited arbitration (Reglement), in de vorm welke het Regelement heeft op het tijdstip waarop een mededeling als bedoeld in lid 2 ontvangen is, bindend te laten beslechten door één arbiter [1].

12 Deze clausule is in rechte afdwingbaar.

 

[1] Of maak in lid 11 de keuze voor een ander Arbitrage Instituut.
 

Een beknopte mediationclausule

  1. Geschillen
1.1. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen te trachten deze in eerste instantie op te lossen middels mediation, onder leiding van een door Schonewille & Schonewille (gevestigd te Rotterdam) benoemde mediator.
1.2. Zolang de mediation voortduurt, zal geen der partijen het geschil aan de rechter of arbiter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
1.3. Partijen zijn ertoe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.
  1. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door: [vul in]