Algemene voorwaarden | General conditions business mediation

ALGEMENE VOORWAARDEN Legal Business Mediation Services van Schonewille & Schonewille Legal Mediation

De zakelijke voorwaarden voor de serviceverlening van onze zakelijke mediators, deal mediators, deal makers en onderhandelingsadviseurs die gelden voor commerciele opdrachtgevers en onze zakelijke cliënten, kunt u hier raadplegen.

artikel 1 Organisatie en toepasselijkheid algemene voorwaarden  

1.1.  Schonewille & Schonewille Legal Mediation (‘S&S’) is een mediationkantoor, gevestigd te Rotterdam met tevens een kantooradres in Amsterdam. Het doel van S&S en van de bij S&S kantoorhoudende (zelfstandige) legal mediation beroepsbeoefenaren (‘legal mediator(s)’) is praktijkuitvoering als specialist op het gebied van alternatieve geschiloplossing en conflictpreventie. S&S legal mediators verlenen diensten op het gebied van legal mediation en mediation, conflictoplossing, conflictpreventie, bindend advies, arbitrage, deal mediation, onderhandelingsbegeleiding, deal making en onderhandelen, tevens conflictanalyse en doorvoeren van vertrouwelijk onderzoek; alsmede consulting services op het bovengenoemd vakgebied. (‘legal business mediation services’).

1.2.  S&S en de legal mediator(s) werken zowel voor particulieren (legal family mediation) als het bedrijfsleven, professionele partijen en de overheid (legal business mediation) (‘zakelijke partijen’). Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor legal business mediation services aan zakelijke partijen. Zij zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens S&S en/of de legal mediator(s) en op alle rechtsverhoudingen van S&S met zakelijke partijen en derden.

 

artikel 2 Aansprakelijkheid beperking, rechten en vorderingen  

2.1.  S&S en/of de legal mediator(s) sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die het gevolg is van door hen verrichte werkzaamheden die uitstijgt boven het bedrag dat ter zake van de bedoelde werkzaamheden maximaal wordt uitgekeerd door de op hen van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in totaal door S&S en/of door de betreffende legal mediator(s) als honorarium in de desbetreffende zaak in rekening gebracht is, met een maximum van € 80.000,--.

2.2.   Alle vorderingen en andere rechten uit welke hoofde dan ook jegens S&S en/of de legal mediator(s) in verband met de uitvoering van de door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na de datum waarop de opdrachtgever of de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingen en rechten. In alle gevallen vervallen alle vorderingen en rechten twee jaar na voltooiing van de werkzaamheden door S&S en/of de betreffende legal mediator(s).

2.3.  S&S en de legal mediator(s) overleggen bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever en nemen in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. S&S en de legal mediator(s) zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden en mogen een beperking van aansprakelijkheid van een derde partij namens de opdrachtgever aanvaarden.

 

artikel 3 Honorarium en facturatie

3.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Voor reistijd (gerekend vanaf S&S kantoor Rotterdam) geldt een tarief van 50% van het uurtarief, hier zijn tevens reiskosten binnen Nederland inbegrepen. Overige kosten die in overleg met de opdrachtgever gemaakt worden (zoals eventuele reizen naar het buitenland, mogelijke locatiekosten, etc.) worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Werkzaamheden in het weekend of ’s avonds zijn mogelijk voor 130% van het uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.2. Voor meetings die minder dan 24 uur tevoren geannuleerd worden (1 werkdag) worden 100% in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 24 uur, maar minder dan 48 uur tevoren (2 werkdagen) wordt 25% in rekening gebracht.

3.3.  S&S en/of de legal mediator(s) factureren in principe maandelijks met een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 4 Toepasselijk recht en mediationclausule

4.1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en S&S en/of de legal mediator(s) wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij een verschil of afwijkende interpretatie tussen de Engelse en Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

4.2. Betrokkenen zullen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan tussen een opdrachtgever en S&S en/of de legal mediator(s)trachten op te lossen middels mediation.

4.3.  De partij die zich beroept op de toepassing van deze mediationclausule, doet daarvan schriftelijk mededeling aan de andere partij.

4.4.  Tenzij partijen binnen 14 (veertien) dagen nadat een mededeling als bedoeld in 4.3. is verstuurd gezamenlijk een mediator benoemen, vindt de mediation plaats onder een door het bestuur van de stichting ACB, Corporate ADR & Mediation (‘ACB’) te benoemen mediator. 

4.5.  ACB benoemt één mediator, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van partijen. Partijen kunnen ACB verzoeken een bepaalde persoon als mediator te benoemen. ACB houdt bij de benoeming van de mediator rekening met het desbetreffende verzoek van partijen.

4.6.  De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden.

4.7.  De mediation zal niet later aanvangen dan 30 (dertig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 4.3 is verstuurd. De mediation vangt aan door ondertekening van de mediationovereenkomst door de partijen en de mediator.

4.8. De aan de mediation verbonden kosten komen voor een gelijk gedeelte ten laste van beide partijen, tenzij anders is vastgelegd in de mediationovereenkomst.

4.9.  Partijen zijn ertoe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.

4.10. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van partijen het geschil aan de rechter of een arbiter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten of in spoedeisende zaken die geen uitstel dulden. Deze mediationclausule staat er niet aan in de weg dat S&S gerechtigd is direct een incassoprocedure op te starten, inclusief het aanhangig maken van de incasso bij de bevoegde rechter.

4.11 Behoudens de in 4.10 beschreven gevallen schort de rechter of arbiter bij wie een geschil, waarop deze mediationclausule van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt op verzoek van een partij de behandeling van de desbetreffende zaak op. De behandeling van de zaak door de bedoelde rechter of arbiter wordt voortgezet indien een partij bij aangetekend schrijven aan de bedoelde rechter of arbiter, alsmede aan de mediator en de andere partij meedeelt dat de mediation is beëindigd.

4.12. Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 4.3. is verstuurd, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd dit geschil in een versnelde arbitrage procedure (‘expedited arbitration’) onder toepassing van de World Intellectual Property (WIPO)’s Rules for mediation and expedited arbitration (“Reglement”), in de vorm welke het Regelement heeft op het tijdstip waarop een mededeling als bedoeld in 4.3. verstuurd is, bindend te laten beslechten door één arbiter.

4.13. Deze clausule is in rechte afdwingbaar.