Nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Laat een erfenis niet tot familieruzies leiden

U zult niet de eerste familie zijn waar frictie ontstaat bij het afwikkelen van de nalatenschap. Samengestelde gezinnen, losse familiebanden en echtscheidingen komen steeds vaker voor, en het is daardoor vrijwel altijd moeilijk om een erfenis zonder problemen te verdelen. Ook wanneer er wél een testament is.

Nalatenschapsmediation zorgt voor een inzichtelijke, methodische werkwijze. Efficiënt en tegen lage kosten komt u tot een geschikte oplossing voor alle partijen zonder de familieverhoudingen te beschadigen: de familierelaties kunnen zelfs verbeteren in een mediation.

Mediation bij de afwikkeling van een erfenis

Het overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis waarbij meningsverschillen niet altijd even genuanceerd worden geuit of ontvangen. Om die reden doorlopen de betrokken partijen in een nalatenschapsmediation een aantal fases, begeleid en geïnformeerd door een professionele nalatenschapsmediator.

Fase 1: Er wordt stilgestaan bij de familieverhoudingen en de emotionele of zakelijke achtergronden van een bestaand conflict, verschil van inzicht dan wel tegengestelde belangen. Omdat mediation altijd een vertrouwelijk proces is, kan in deze fase oud zeer worden besproken. Dit bevordert niet alleen het proces van verdeling van de erfenis, maar ook de relaties tussen de betrokken familieleden.

Fase 2: Na fase één ontstaat de ruimte om door middel van open communicatie met elkaar over oplossingen na te denken. Alle partijen mogen alle mogelijke opties op tafel leggen. De nalatenschapsmediator is onpartijdig en gespecialiseerd in erfenissen. Dit zorgt ervoor dat er op systematische wijze met elkaar wordt gesproken en onderhandeld. De erfgenamen zijn in een mediation meestal in staat om oplossingen te bedenken die in het belang zijn van alle betrokken partijen.

Fase 3: Nadat oplossingen zijn gevonden, legt de nalatenschapsmediator de gemaakte afspraken over de verdeling van de erfenis vast in een vaststellingsovereenkomst. De nalatenschapsmediator draagt er zorg voor dat dit zorgvuldig en deskundig gebeurt en de afspraken binnen de wettelijke kaders passen. Het resultaat van een nalatenschapsmediation zijn afspraken waar u mee kunt leven en die juridisch goed verwoord en houdbaar zijn.

Geen familieruzies meer!

Laat een erfenis niet tot een familieruzie leiden. Nalatenschapsmediation helpt alle erfgenamen aan een passende oplossing en zorgt ervoor dat de familiebanden eerder sterker worden dan dat deze verslechteren. Schakel een nalatenschapsmediator daarom tijdig in.

Het is ook mogelijk om met deskundige begeleiding van een nalatenschapsmediator preventief een testament op te maken dat ervoor zorgt dat er geen conflicten ontstaan na het overlijden van degene die het testament heeft opgemaakt. De familieleden worden dan bij de mediation betrokken vóór het overlijden van de erflater en deze kan bij het opstellen van zijn testament rekening houden met de echte belangen en zienswijzen van bijvoorbeeld zijn kinderen uit verschillende huwelijken en zijn echtgenote.